Type Aanvragen

Afhankelijk van hoe lang u in Suriname wil verblijven bestaat de mogelijkheid dat u een verblijf voor bepaalde tijd (maximaal 2 jaar) of onbepaalde tijd kunt aanvragen. In sommige gevallen kunt u gelijk een bepaalde type aanvraag indienen. In andere gevallen zult u minstens 5 jaar legaal in Suriname moetenverblijven, alvorens  u aan de voorwaarde voldoet om die type aanvraag in te kunnen dienen.

Wat zijn de verschillende type aanvragen?

1. Verblijf Surinaamse Origine

Verblijf van Surinaamse origine is voor degene di e vallen onder de categorie vreemdeling van Surinaamse origine die voor bepaalde tijd (maximaal 2 jaar) legaal in Suriname wil verblijven.

Remigranten oftewel personen die in het buitenland verblijven en wensen te remigreren conform de remigratievoorziening van Sociale Verzekeringsbank (SVB) dienen middels een machtigingsformulier aan te geven wie de gemachtigde in Suriname is met toevoeging van het legitimatiebewijs van de gemachtigde. Bij de aanvraag zal bij middelen van bestaan de optie remigrant moeten worden gekozen.

2. Verblijf Overige Vreemdelingen

Verblijf overige vreemdeling is voor degene die niet tot de categorie Surinaamse origine behoort en voor bepaalde tijd (maximaal 2 jaar) legaal in Suriname wil verblijven. Deze vreemdelingen m.u.v. degenen die de nationaliteit van een CARICOM lidland bezitten moeten over een Machtiging tot Kortverblijf (MKV) beschikken  alvorens zij deze type aanvraag kunnen indienen.

3. Verlenging Verblijf

Wanneer moet ik  mijn verblijfsvergunning verlengen?

Vreemdelingen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning dienen uiterlijk drie (3) maanden voor het verstrijken van de termijn van een verblijfsvergunning deze te verlengen om steeds legaal in Suriname te verblijven.

4. Vestiging Surinaamse Origine

Waneer mag een aanvraag verblijf voor onbepaalde tijd, lang verblijf) ingediend worden?

Vreemdelingen van Surinaamse origine hebben de mogelijkheid om gelijk te kiezen voor de type aanvraag verblijf voor onbepaalde tijd, waarbij zij permanent  of onbepaalde tijd in Suriname  kunnen verblijven.

5. Vestiging overige vreemdelingen

Waneer mag een aanvraag tot vestiging (permanent verblijf, verblijf voor onbepaalde tijd, lang verblijf) ingediend worden?

Voor het aanvragen van een vestigingsvergunning dient een vreemdeling gedurende 5 jaren zijn legaal hoofdverblijf in Suriname te hebben gehad.

Belangrijke voorwaarden voor het aanvragen van vestiging:

 • de vreemdeling moet kunnen aantonen de afgelopen 5 jaren legaal verblijf hebben gehad.
 • op het moment van indienen een legaal verblijf kunnen aantonen.
 • een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister moeten kunnen overleggen.

Wat betekent een medevestiging?

Vreemdelingen die behoren tot het gezin van een vreemdeling die reeds in het bezit is van een vestigingsvergunning of Surinamers zijn kunnen na het verkrijgen van een verblijfsvergunning van tenminste 1 jaar ook kiezen voor de type aanvraag vestiging overige vreemdeling.

Wanneer kan een medevestiging vervallen?

 • op het moment dat de vreemdeling niet meer behoort tot het gezin van de houder van de vestigingsvergunning.
 • op het moment dat de minderjarige kinderen meerderjarig zijn geworden. In deze gevallen dienen de vreemdelingen zelfstandig een aanvraag tot vestiging aan te vragen.

Het voorgaande is eveneens van toepassing op vreemdelingen die behoren tot het gezin van een Surinamer.

6. Duplicaat

Vreemdelingen die reeds over een verblijfsvergunning of vestigingsvergunning kunnen vanwege verschillende redenen in ongerede raken. Indien voornoemde vergunning nog geldig is kan een duplicaat worden aangevraagd. De leges en kosten voor een duplicaat is USD 250,-.

7. Omzetting Toelating van Verblijf

Voor de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 1991 werden verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd afgegeven door de Districtscommissaris. Vreemdelingen die in het bezit zijn van deze vergunning dienen die kosteloos om te zetten in een vestigingsvergunning conform de Vreemdelingenwet 1991.

8. Verklaring Minderjarige kinderen

Deze verklaring kan worden aangevraagd ten behoeve van minderjarigen, waarvan de wettelijke vertegenwoordiger over een geldige verblijfsstatus bezit of Surinamer is. Na het verkrijgen van de verklaring zal het minderjarig kind dezelfde status van de wettelijke vertegenwoordigen bezitten.

9. Verklaring Naturalisatie Optie Achttienjarige

Wat is optierecht van 18 jarige?

Voor kinderen geboren in Suriname uit ouders die beide een andere dan de Surinaamse nationaliteit Suriname bezitten  bestaat de mogelijk om van het optierecht gebruik te maken om de Surinaamse nationaliteit te verkrijgen. Let op dat het verzoek alleen op 18 jarige leeftijd kan geschieden.

10. Verklaring Naturalisatie Optie Huwelijk

Vreemdelingen die kunnen aantonen minimaal 2 jaar te zijn gehuwd met een Surinamer kunnen op basis van het optierecht van huwelijk de Surinaamse nationaliteit verkrijgen.

11. Naturalisatie Surinaamse Origine

Deze type aanvraag kan alleen worden ingediend door onderstaande personen: 

 • die een vreemde nationaliteit bezitten of staatloos zijn, doch in Suriname zijn geboren of
 • te eniger tijd de Surinaamse nationaliteit hebben bezeten en die thans een vreemde nationaliteit bezitten of staatloos zijn of
 • buiten Suriname zijn geboren uit ouders van wie één of beide in Suriname is (zijn) geboren en met welke ouder(s) die persoon in familierechtelijke betrekking staat of heeft gestaan, en die thans een vreemde nationaliteit bezitten of staatloos zijn of
 • PSA ingezetene volgens de Wet PSA S.B. 2014 no.08)

  Een belangrijke voorwaarde bij de naturalisatie van Surinaamse origine is dat de vreemdeling ten tijde van de indiening zijn woonplaats of hoofdverblijf in Suriname moet hebben gehad. Deze naturalisatie wordt bij resolutie verleend.

12. Naturalisatie Overige vreemdelingen

Naturalisatie overige vreemdeling is van toepassing voor de categorie CARICOM burgers en Overige Vreemdelingen.

Naturalisatie bij Wet geldt voor alle vreemdelingen die niet in aanmerking komen voor een naturalisatie bij Resolutie.

Behandeling

Voor deze categorie wordt een verzamelstaat van 50 personen opgemaakt en ter behandeling aangeboden aan de Nationale Assemblee (DNA).

De behandeling vindt in een openbare vergadering van DNA plaats waarna deze wordt bekrachtigd door de President van de Republiek Suriname en vervolgens wordt gepubliceerd in het Advertentie van de Republiek Suriname.

13. Verklaring van naturalisatie

Wat is een verklaring van Naturalisatie (SVB verklaring)?

Dit is een document waaruit blijkt dat er een aanvraag tot Naturalisatie is ingediend.

Zijn er leges verbonden voor het aanvragen van een verklaring van naturalisatie?

Alleen de eerste aanvraag ( 1e keer ) is KOSTELOOS.

Vanaf de tweede aanvraag en alle aanvragen daarna zijn de leges gesteld op $ 10 ,- of de tegenwaarde van de officiële koers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Wat is de wachttijd voor een verklaring van Naturalisatie?

De wachttijd voor een verklaring van Naturalisatie is 7 werkdagen en kan vooralsnog bij de loketdienst worden opgehaald. Bij de implementatie van VZ online zal de aanvraag gemaild worden.