Categorisatie van Vreemdelingen

De Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken maakt  een onderscheid in 3 categorieën vreemdelingen te weten:

 1. Vreemdelingen van Surinaamse origine
 2. Caricom staatsburgers
 3. Overige vreemdelingen

1. Wie zijn vreemdelingen van Surinaamse Origine?

Volgens de beschikking Richtlijnen Toelating en Verblijf vreemdelingen Surinaamse Origine S.B. 2016 no 17 is tot deze categorie gerekend:

 • personen die in Suriname zijn geboren en thans een andere nationaliteit dan de Surinaamse hebben of
 • personen die vallen onder de artikelen 2, 3 en 4 van de wet op de nationaliteit en het ingezetenschap (G.B 1975 no. 171 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 22) en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten of
 • personen die buiten Suriname zijn geboren uit ouders van wie een of beide in Suriname is (zijn) geboren en met welke ouder (s) die personen in familie rechtelijke
 • betrekking staan of hebben gestaan en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten of
 • personen, die  te enger tijd de Surinaamse nationaliteit hebben bezeten en die thans een vreemde nationaliteit bezitten of staatloos zijn of
 • PSA gerechtigden zoals bedoeld in Wet PSA S.B. 2014 no. 08
 • En de echtgeno(o)t(e) en de minderjarige kinderen die feitelijk tot het gezin behoren van de onder a, b,c,d en e genoemde vreemdelingen.

Welke privileges heeft de  Surinaamse Origine?

Betrokkenen kunnen vanwege de bijzondere band met Suriname na binnenkomst

 • een aanvraag tot verblijf voor bepaalde tijd (met een maximale looptijd van 2 jaren) indienen of
 • een verblijf voor onbepaalde tijd

2. Wie zijn CARICOM staatsburgers?

Tot de categorie CARICOM staatsburgers behoren vreemdelingen die de nationaliteit bezitten van een van de lidlanden van CARICOM.

Welke landen behoren tot de CARICOM?

De Caricom  bestaat uit 15 lidlanden:

 • Antigua and Barbuda
 • The Commonwealth of The Bahamas
 • Barbados
 • Belize
 • The Commonwealth of Dominica
 • Grenada
 • The Republic of Guyana
 • Jamaica
 • Montserrat
 • The Federation of St. Kitts and Nevis
 • Saint Lucia
 • St. Vincent and the Grenadines
 • The Republic of Suriname
 • The Republic of Trinidad and Tobago

Onderverdeling in:

 1. Bekwame burgers
 2. CARICOM burgers niet zijnde bekwame burgers

A. Waar meld ik mij aan als bekwame burger na de binnenkomst in Suriname?

 1. Op het Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) bij de Commissie VVP voor de verificatie van het certificaat van bekwame burger.
 2. De Vreemdelingendienst (KPS) voor het verkrijgen van een verblijf van onbepaalde tijd. Hiermede is de bekwame burger in staat zich vrijelijk in Suriname te bewegen. Dit verblijf van onbepaalde tijd verschilt met het verblijf van onbepaalde tijd zoals deze wordt afgegeven aan vreemdelingen van Surinaamse origine. (zie link ministerie van arbeid)

Voordelen

Door het verkrijgen van het verblijf voor onbepaalde tijd is de bekwame burger geen ingezetene van Suriname, doch is het hem toegestaan om zich vrijelijk in Suriname te bewegen.

Indien de bekwame burger zich blijvend in Suriname wil vestigen, dan dient deze conform de vreemdelingenwetgeving een aanvraag tot verblijf in te dienen bij de Loketdienst van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken.

B. CARICOM staatsburgers niet zijn de bekwame burgers.

Waar meld ik mij aan na de binnenkomst in Suriname?

Bij binnenkomst zal aan de CARICOM  staatsburgers een kortverblijf van 6 maanden door de Immigratiedienst worden verleend. Binnen de 6 maanden van het kortverblijf zult u de type aanvraag verblijf overige kunnen indienen.

Welke privileges gelden voor de Caricom Burgers?

 • Caricom Burgers zijn vrijgesteld van Machtiging tot Kortverblijf (MKV).
 • De categorie CARICOM burgers zijn vrijgesteld van het betalen van verblijfs- en vestigingskosten dit conform de resolutie van 18 augustus 2004 houdende de vaststelling van kosten die door de aanvrager moeten worden betaald bij de aanvraag van toelating, verlenging toelating, vestiging en afgifte van duplicaten en verklaringen S.B. 2004 no. 120

Houdt u er rekening mee dat bij het aanvragen van naturalisatie het daarvoor verschuldigd bedrag wel moet worden voldaan.

3. Wie zijn  Overige Vreemdelingen?

Tot de categorie Overige Vreemdelingen behoren alle vreemdelingen die niet tot de categorie Surinaamse Origine of  Caricom Burgers behoren. Dus ook vreemdelingen niet zijnde van Surinaamse origine die samenwonen of in een partner relatie leven met een vreemdeling van Surinaamse origine. Deze vreemdelingen zullen eerst over een Machtiging tot Kortverblijf (MKV) (zie link MKV)moeten beschikken.

Mogen vreemdelingen die als doel hebben toerisme of zaken een aanvraag tot verblijf indienen op de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken?

Nee,deze personen mogen tijdens het verblijf in Suriname GEEN aanvraag tot verblijf indienen, indien zij besluiten om langer dan de toegestane termijn in Suriname te verblijven.

Als het kort verblijf  ( van 90 dagen) is verstreken, wat dan?

Conform de Vreemdelingenregelgeving van Suriname zullen vreemdelingen die het doel hebben van toerisme of zaken, binnen de gestelde periode het land moeten verlaten. Na het aanvragen en verkrijgen van een MKV in het land van herkomst kunnen zij zich voor langer verblijf wederom begeven naar Suriname.