Veel Gestelde Vragen

Wat is VZ Online?
VZ Online is het digitaal indienen van uw aanvraag tot verblijf, verlenging verblijf, vestiging of verblijf onbepaalde en naturalisatie voor personen die langer dan 90 dagen in Suriname willen wonen en werken. U heeft slechts nodig een pc, scanner en internet om uw aanvraag op elke gewenste plek in te dienen. Houdt u rekening mee dat op het moment van het digitaal indienen van de bovengenoemde aanvragen u reeds in Suriname moet zijn.
Hoe kan ik met succes mijn aanvraag digitaal registreren?
Om uw aanvraag digitaal te kunnen registreren moet de instructies goed worden doorgenomen. Daarna moet u een keuze maken welke type aanvraag uw wilt indienen. Vervolgens neemt u de lijst met documenten/ bewijsstukken van die type aanvraag goed door en verzamelt u alle documenten en de nodige formulieren die volledig en correct moeten worden ingevuld. U zult deze moeten digitaliseren en daarna klikken op AANVRAAG INDIENEN.  Middels hulpvragen wordt een helpende hand geboden om de juiste type aanvraag te kiezen. (voor verdere uitleg zie link instructies voorbereiden van een digitaal aanvraag).  
Wat gebeurt er als mijn aanvraag digitaal is ingediend?
Als de documenten geüpload zijn en de informatie is digitaal opgestuurd naar de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken zult u een bedankt pagina ontvangen. Vanaf dat moment wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Binnen 14 werkdagen wordt per email bericht over de status van de aanvraag.

De status kan zijn:

 1. Volledig: de aanvraag is compleet. In de mail zal dan ook worden vermeld wat het agenda nummer is van die aanvraag.
 2. Onvolledig: de aanvraag is incompleet. Er dient nog informatie en of documenten/bewijsstukken beschikbaar gesteld te worden. In de mail zal duidelijk worden aangegeven welke zaken nog ontbreken. Binnen 7 werkdagen zult u de documenten moeten mailen. Houdt u zich niet hieraan zal deze registratie vervallen en moet uw een aanvraag digitaal indienen. Zolang uw aanvraag incompleet is betekent het dat de aanvraag NIET is ingediend.
 3. Voldoet niet aan de voorwaarden: Er zal helaas niet ingediend kunnen worden. De procedure van weigering/uitzetting zal worden ingezet.
Binnen hoeveel tijd krijg ik mijn verblijfs-vergunning in handen?
Afhankelijk van de type aanvraag kan de doorlooptijd van uw aanvraag maximaal 60 werkdagen duren.

Voor wat betreft naturalisatie bij wet, resolutie en huwelijk zal de doorlooptijd mede afhankelijk zijn door andere instantie die betrokken zijn bij de verder afahndeling van de type aanvraag. Deze kunnen zijn de Vreemdelingendienst (KPS) of het Ministerie van Binnenlandsezaken.

Het ligt in de bedoeling dat u per mail steeds wordt geïnformeerd naar de status van uw aanvraag.


Wat moet ik doen als ik naar Suriname wil komen?
Om naar Suriname te komen dient u afhankelijk van uw nationaliteit en doel over een visum te beschikken. (zie link BUZA)
Wat moet ik doen als ik in Suriname wil blijven?
Om legaal in Suriname te kunnen verblijven dient u  te beschikken over een geldige verblijfsvergunning. Deze kunt u bemachtigen door een aanvraag digitaal in te dienen op de website van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken. Afhankelijk van de categorie en type aanvraag zult u over documenten/ bewijsstukken moeten beschikken. (zie link algemene info over categorie vreemdelingen)
Wat moet ik doen als ik Surinamer wil worden?
Om Surinamer te worden moet voldoen aan de voorwaarden zoals aangegeven in de Wet nationaliteit en Ingezetenschap WNI (G.B. 1975 no. 171, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2014 no. 121).

Surinamer kun je worden door:

 • Optie achttienjarige art. 5 WNI
 • Optie huwelijk art. 12 WNI
 • Naturalisatie bij resolutie art. 16a WNI
 • Naturalisatie bij wet art. 8 WNI
(zie link algemene info over naturalisatie) 
Indien ik de aanvraag tot naturalisatie hebt ingediend, wat is de verdere procedure?

A. Naturalisatie Surinaamse origine bij resolutie conform artikel 16a WNI

 1. Het verzoek wordt opgestuurd naar de politie voor het opmaken van een politie rapport ( criminele antecedenten worden onderzocht);
 2. U zult zich binnen 20 werkdagen na  de indiening van uw aanvraag moeten melden bij de politie in uw ressort waar woonachtig bent;
 3. Na het rapport van de politie is ontvangen wordt er door Vreemdelingenzaken een concept resolutie opgemaakt;
 4. De conceptresolutie wordt na parafering van de Minister doorgeleidt naar het  Ministerie van Binnenlandse zaken;
 5. Het Ministerie van Binnenlandse zaken zal de conceptresolutie doorgeleiden naar de President van de Republiek Suriname;
 6. Na ondertekening van de President van de Republiek Suriname zal het  afschrift worden opgemaakt en getekend door de Minister van Binnenlandsezaken;
 7. Het originele afschrift wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekt aan de aanvrager.
 8. Een kopie van het afschrift wordt verzonden naar het Ministerie van Justitie en Politie, waarna de aanvrager alsnog wordt geïnformeerd.

B. Naturalisatie overige vreemdelingen bij wet conform artikel 8 WNI

 1. Het verzoek wordt opgestuurd naar de politie voor het opmaken van een politie rapport ( criminele antecedenten worden onderzocht);
 2. U zult zich binnen 20 werkdagen na  de indiening van uw aanvraag moeten melden bij de politie in uw ressort waar woonachtig bent;
 3. Na het rapport van de politie is ontvangen wordt er een concept wetsontwerp door Vreemdelingenzaken van minimaal 50 namen opgemaakt;
 4. Vervolgens worden de wetsontwerpen met bijbehorende lijsten en de dossiers naar de afdeling Wetgeving verzonden ter screening;
 5. Het wetsontwerp wordt via de Minister van Justitie en politie verzonden naar de Staatraad;
 6. Van de Staatsraad naar De Nationale Assemblee (DNA);
 7. Behandelen van de Wet in de Openbare vergadering van DNA en aanname van de Wet in DNA;
 8. Opmaak Staatsblad door het Ministerie van Binnenlandse Zaken na afkondiging van de President;
 9. Opsturen van de Staatsbladen naar de afdeling Naturalisatie en Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB )voor verdere afhandeling;
 10. De aanvrager krijgt een verklaring van Naturalisatie door het Ministerie van Justitie en Politie;
 11. Ceremoniële uitreiking t.b.v. de genaturaliseerde wordt door CBB en Vreemdelingenzaken voorbereidt.

C. Naturalisatie optie Huwelijk art. 12 WNI

 1. De kennisgeving wordt opgestuurd naar de politie voor het opmaken van een politie rapport ( criminele antecedenten worden onderzocht);
 2. U zult zich binnen 10 werkdagen na  de indiening van uw aanvraag moeten melden bij de politie in uw ressort waar woonachtig bent;
 3. Na het rapport van de politie is ontvangen wordt er een concept beschikking door vreemdelingenzaken opgemaakt;
 4. Indiening van het verzoek middels kennisgeving;
 5. Na ontvangst van het Politierapport wordt een verklaring opgemaakt;
 6. De verklaring wordt doorgeleid naar de Minister ter ondertekening;
 7. Na ondertekening vindt de afgifte van de verklaring aan de aanvrager;
 8. De aanvrager moet zich melden bij CBB voor de verdere afhandeling
Wat kost een aanvraag?
De kosten/ leges van een aanvraag  zijn afhankelijk van de type aanvraag USD 10,-; USD 150,-; USD 200,-; USD 250,-; en SRD 200,-;

Type Aanvraag

Kosten/ Leges

Verblijf Surinaamse Origine

USD 150,-

Verblijf Overige vreemdelingen

USD 150,-

Verlenging  

USD 150,-

Verblijf Onbepaalde tijd Surinaamse Origine

USD 200,-

Vestiging Overige vreemdelingen

USD 200,-

Duplicaat

USD 250,-

Verklaring Minderjarige kinderen

USD 10,-

Verklaring Naturalisatie Optie achttienjarige (art. 5WNI)

SRD 200

Verklaring Naturalisatie Optie Huwelijk

SRD 200

Naturalisatie Surinaamse Origine

SRD 200

Naturalisatie Overige vreemdelingen

SRD 200


Indien uw aanvraag wordt afgewezen zult u niet in aanmerking komen voor restitutie van de kosten/ leges.
Wie is vrijgesteld de kosten/ leges betalen?
Vreemdelingen met de nationaliteit van een CARICOM lidland zijn vrijgesteld de kosten/ leges voor het aanvragen van verblijf, verlenging verblijf, vestiging en  duplicaat te betalen.

Echter zijn alle vreemdelingen verplicht  de kosten/ leges  voor naturalisatie wel te betalen.
Waar moeten de kosten worden betaald?
De kosten of leges van de verschillende typen vergunningen in SRD (de tegenwaarde van de officiële koers van de Centrale Bank van Suriname  bij de navolgende bankinstellingen:

Type Aanvraag:

 1. Verblijf Surinaamse Origine
 2. Verblijf Surinaamse Origine
 3. Verblijf Overige vreemdelingen
 4. Verlenging 
 5. Verblijf Onbepaalde tijd Surinaamse Origine
 6. Vestiging Overige vreemdelingen
 7. Duplicaat
 8. Verklaring Minderjarige kinderen

Bankinstelling

De Surinaamse Bank (DSB)
de SRD rekeningnummers zijn:
184 - 4784 of 901 - 0904         
       
Volks Crediet Bank (VCB)
het SRD rekeningnummer:
1225-60090

Landbouwbank
het SRD rekeningnummer:
560-1340

Hakrinbank
het SRD rekeningnummer:
920-2536

De kosten of leges van naturalisatie kunnen worden gestort op:

Type Aanvraag:

 1. Verklaring Naturalisatie Optie achttienjarige (art. 5WNI)
 2. Verklaring Naturalisatie Optie Huwelijk
 3. Naturalisatie Surinaamse Origine
 4. Naturalisatie Overige vreemdelingen

 

Instantie

Belastingkantoor  (Ministerie van Financiën)
Adres: Sommelsdijkstraat
Telefoonnummer: 477222/ 471015

Waarop moet worden gelet bij het storten van de kosten/ leges?
Bij het storten van de kosten/ leges bij de bank moet u de gegevens correct invullen op het stortingsbewijs. Belangrijk is uw naam en de type aanvraag waarvoor er wordt betaald.

Voorbeeld:
1. Te storten ten goede van: Ministerie van Financiën
2. Gestort door : Naam van de aanvrager
3. Bijzonderheden/wegens : Type aanvraag
Voor welke diensten ben ik terecht bij de Loketdienst Paramaribo?
• Informatie over VZ Online en de Website vz.juspol.sr
• Op de Loketdienst zult u in staat de status van lopende aanvragen die voor 1 oktober 2016 zijn ingediend na te trekken.
• Het afhalen van beschikkingen voor 1 oktober 2016 zijn ingediend.
Hoe weet ik dat mijn verblijfs- c.q. vestigingsvergunning af is?
Binnen 60 werkdagen zult u per mail worden geïnformeerd dat uw vergunning af is. De Unit Afgifte  zal ter verificatie vragen naar uw originele documenten en de pasfoto’s van alle  personen behorende bij de aanvraag. Vervolgens verneemt u van de medewerkers van die unit op welke dag en tijdstip u de documenten kunt ophalen.
De verblijfsvergunning, vestigsvergunning of verklaring is opgehaald. Hoe verder?
Als u de verblijfsvergunning, vestigingsvergunning of verklaring ontvangen van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken dient  nog de volgende stappen ondernemen:
 1. De verblijfsvergunning, vestigingsvergunning of verklaring goed lezen en nagaan als u datgene heeft ontvangen wat u  heeft aangevraagd.
 2. U MAG UW VERGUNNING NIET PLASTIFICEREN
 3. Daarna moet u zich begeven naar de onderstaande diensten:    
A. De Vreemdelingendienst (van het Korps Politie Suriname)

Benodigde documenten:
 • Voor uw eerste verblijfsvergunning, vestigingsvergunning of verklaring  dient u mee te nemen  de originele beschikking, het paspoort en een pasfoto. Bij een verlenging, dient u alleen de beschikking en het paspoort mee te nemen.U  dient u persoonlijk aan te melden.
B. Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB )

1. Afdeling Vreemdelingenregistratie:

Benodigde documenten:
 • Nederlanders: het paspoort,de originele beschikking, het bewijsdocument van uitschrijving van land van herkomst, de geboorte akte en het document van de burgerlijke staat;
 • Brazilianen:de geboorteakte  tezamen met de vertaalde versie, de burgerlijke staat;
 • Chinezen: de geboorteakte en de huwelijksakte;
 • Vreemdeling van Surinaamse Origine : geboorteakte, de burgerlijke staat en het uitschrijvingdocument van land van herkomst

2.Het CBB wijkkantoor (CBB kantoor van uw woonplaats)

Benodigde documenten:
 • Bij een eerste verblijfsvergunning, vestigingsvergunning of verklaring  aanmelding dient u mee te nemen; het paspoort,  de beschikking, de originele geboorteakte (indien het een andere taal is, dan het Nederlands of  het Engels dan de vertaalde versie erbij voegen ) en indien gehuwd de huwelijksakte.
 • Bij een verlenging, moet u het paspoort en de originele beschikking  meenemen. U  dient u persoonlijk aan te melden.
 
Indien vreemdelingen deelnemen aan het arbeidsproces, dienen zij in het bezit te zijn van een geldige werkvergunning. De categorie Surinaamse Origine en CARICOM Skilled burgers zijn hiervan vrijgesteld.